Trao đổi nghiệp vụ --  10:26 Thứ tư, 03/07/2024

Hai nhiệm vụ song hành của báo chí góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn tự hào là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Từ ngày ra đời đến nay, báo chí Trung ương hay địa phương đều đóng vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối, đồng thời bảo vệ những thành quả to lớn mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng. Với vai trò, trách nhiệm của mình, báo chí cũng đã và đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động ý nghĩa mà Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là một minh chứng.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta là luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” của cách mạng Việt Nam. Uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử chứng minh hơn 94 năm qua kể từ ngày Đảng ra đời đến nay. Vậy nhưng các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng không cùng quan điểm đã và đang tìm mọi cách chống phá, hòng hạ thấp uy tín, rồi làm sụp đổ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại mục tiêu, con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Thâm hiểm hơn, chúng còn xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập sâu rộng hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương tại Hà Tĩnh vì đã có nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần phát triển KT-XH-ANQP năm 2023. Ảnh: Q.T

Với vai trò của đội quân tiên phong trong công tác tuyên truyền, báo chí đã đấu tranh quyết liệt, kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái, đồng thời vạch trần bản chất, mục đích, động cơ của các ổ nhóm phản động, thù địch, các phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Qua đó cũng góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, làm thất bại mọi thủ đoạn, mưu mô thâm hiểm, đen tối của chúng. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, hội viên các chi hội, các câu lạc bộ báo chí các cấp đã và đang tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các hoạt động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Biểu hiện rõ nhất là cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với báo chí cả nước, đội ngũ những người làm báo, hội viên các chi hội, các câu lạc bộ trực thuộc Hội Nhà báo Hà Tĩnh luôn quan tâm đến cuộc thi ý nghĩa này. Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngay từ cuộc thi đầu tiên được tổ chức năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn tỉnh đã có hơn 700 bài thuộc các loại hình báo in, báo điện tử và tạp chí tham gia dự thi. Đến cuộc thi lần thứ hai năm 2022, toàn tỉnh có 1.707 bài tham gia và cuộc thi lần thứ ba năm 2023 lên đến 7.675 tác phẩm. Mỗi lần cuộc thi được phát động đều được các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng tham gia, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Hà Tĩnh và Đài PT&TH Hà Tĩnh. Qua đây phần nào cho thấy tầm quan trọng và “sức hút” của cuộc thi. Từ các tác phẩm này, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thẩm định để gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn và quyết định số lượng tham gia dự thi cấp Trung ương. Rất đáng phấn khởi bởi Hà Tĩnh là một trong những địa phương vừa có số lượng bài tham gia nhiều, vừa có chất lượng tốt qua các cuộc thi hằng năm nên có năm đã giành được giải cao và được ban tổ chức ghi nhận. Thực tế cho thấy, phần lớn các bài viết đều bám sát định hướng, nội dung phù hợp với yêu cầu thực tế đặt ra. Bên cạnh tác giả, nhóm tác giả không thuộc các cơ quan báo chí, nhiều bài viết của các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và tình yêu nghề nghiệp, bám sát nội dung chủ đề cuộc thi hằng năm. Đáng chú ý là các bài viết qua các lần dự thi đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ làm báo. Bên cạnh đấu tranh kịch liệt với các quan điểm, luận điệu sai trái, vạch trần bản chất xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động, các bài viết của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tiếp tục khẳng định, nâng tầm giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nhiều bài viết của đội ngũ báo chí cũng đã đưa ra được những vấn đề đáng quan tâm trong  phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vừa góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thêm niềm tin của các tầng lớp Nhân dân, vừa khẳng định quan điểm rõ ràng của Đảng ta trong công tác quan trọng này.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các tổ chức phản động, các thế lực thù địch, các đối tượng bất đồng quan điểm, các ổ nhóm có tư tưởng cực đoan, chống phá sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng ta, của Nhân dân ta là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục không chỉ riêng của cán bộ, đảng viên hay của cấp nào, ngành nào, lĩnh vực nào mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với các tầng lớp trong xã hội, trong đó báo chí cần phải xác định luôn giữ vai trò tiên phong. Vấn đề đặt ra cho báo chí hiện nay là phải thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, có nhiều bài viết chuyên sâu để làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ, khách quan về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ trương đường lối của Đảng ta. Song hành với nhiệm vụ tuyên truyền, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, hội viên các chi hội, các câu lạc bộ trong hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình phải thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng tải, phát sóng bên cạnh bảo đảm trung thực, khách quan, có tính định hướng rõ ràng còn nhằm dẫn dắt, thu hút sự quan tâm, đồng tình của dư luận, làm cho người tiếp nhận thông tin vừa hiểu rõ bản chất của vấn đề, để cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân đồng hành vào cuộc, đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử không cùng quan điểm, cơ hội chính trị, có ý đồ xấu, làm thất bại mọi âm mưu của chúng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây vừa là trách nhiệm xã hội của công dân, vừa là trách nhiệm cao cả, đồng thời thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của báo chí cách mạng. Với vai trò của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, các cơ quan báo chí và Hội nhà báo thường xuyên quan tâm động viên, cổ vũ, tạo điều kiện thuận lợi và có hình thức khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho những phóng viên, biên tập viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả cao tại cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ những người làm báo, dù ở cương vị nào cũng cần coi đây vừa là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp, vừa làm tốt công tác tuyên truyền để góp phần tích cực hơn nữa vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Vũ Xuân

BÌNH LUẬN


0 bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015