Về chúng tôi »

Thông báo hướng dẫn

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỖ TRỢ TÁC PHẨM BÁO CHÍ

CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2015

          - Căn cứ Quyết định số 445/TC-UBND ngày 08 tháng 5 năm 1992 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công nhận tổ chức hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

          - Căn cứ Bảng định mức số 933/HNBVN ngày 9 tháng 8 năm 2010 của Hội Nhà báo Việt Nam phân bổ kinh phí, giao số lượng tác phẩm được hỗ trợ chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015 cho Hội Nhà báo Hà Tĩnh

           - Căn cứ vào Thông tư 18/2012/TTLB-BTC-BTTTT ngày 14/02/2012 của liên Bộ (Tài chính - Thông tin & Truyền thông) hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015 và ý kiến đề xuất của Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

          Hội Nhà báo Hà Tĩnh ban hành “Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao” như sau:

          I. Đối tượng, đề tài và tiêu chí xét chọn

          1. Đối tượng:

          - Tác giả, nhóm tác giả là Nhà báo có Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp; hội viên có Thẻ hội viên được Hội Nhà báo Việt Nam cấp thời hạn (2011 -2016) đang sinh hoạt tại Hội Nhà báo Hà Tĩnh, không vi phạm pháp luật và 9 Điều Quy định đạo đức Người làm báo Việt Nam. Không có bài viết trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

          2. Đề tài phản ánh:

         -Về Đảng, Bác Hồ, các anh hùng dân tộc, đoàn kết dân tộc, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh kịp thời, sâu sắc các sự kiện chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, địa phương; về lịch sử cách mạng, về tâm tư, nguyện vọng, niềm tin của nhân dân vào Đảng và Bác Hồ kính yêu.

         - Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, xây dựng nông thôn mới; những điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương, về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

          3. Tiêu chí đánh giá tác phẩm báo chí chất lượng cao:

          - Có đề cương đăng ký hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2015 được  Thường trực HNB tỉnh duyệt.

          - Trên cơ sở đề cương đã duyệt, hội viên thực hiện hoàn thành tác phẩm báo chí, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp phép còn hiệu lực.

          - Tác phẩm báo chí chất lượng cao là những tác phẩm mang lại hiệu quả thiết thực cho toàn xã hội hoặc một vùng miền, địa phương; có nhiều tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày; có nội dung và hình thức hấp dẫn, phù hợp với quan điểm chỉ đạo, tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Hội đồng xét duyệt công nhận.

          - Tác phẩm được hỗ trợ thuộc nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phản ánh, ghi chép, phóng sự ngắn truyền hình, gương người tốt việc tốt.

          - Tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/01/2015 đến 30/12/2015

          Lưu ý: Những tác phẩm đăng, phát trước 20/5 có chất lượng cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội được nộp đề cương để được xem xét.( nhưng ngày lập đề cương phải trước thời gian đăng phát trên báo, Đài)

          II. Hình thức hỗ trợ:

          - Hỗ trợ một lần sau khi tác phẩm hoàn thành;

- Hỗ trợ trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả là hội viên, có nội dung viết về tỉnh Hà Tĩnh

          - Hỗ trợ theo 4 loại hình báo chí (Báo in, báo điện tử, báo hình , báo nói) với 3 mức (mức nhất, nhì, ba).

          III. Tổ chức thực hiện

1.     Đăng ký đề cương, ký hợp đồng thực hiện:

          - Sau khi có Hướng dẫn của Hội Nhà báo tỉnh, Thư ký chi hội phổ biến đến từng hội viên và phát động tham gia. Hội viên tự đăng ký đề cương tác phẩm tham dự chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2015(Có mẫu kèm theo).

         - Ban thư ký Chi hội thẩm định đề cương đăng ký của hội viên theo đúng đề tài ở mục 2, điểm I và lập danh sách trích ngang, đề cương gửi lên Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trước ngày 15/6/2015 để Thường trực Hội xem xét phê duyệt đề cương. Nếu quá thời gian trên, hội viên không được gửi tác phẩm để tham dự chương trình THTTPBC chất lượng cao.

         - Các Đề cương được phê duyệt, tác giả hoặc nhóm tác giả trực tiếp về Văn phòng Hội ký hợp đồng và thực hiện tác phẩm hoàn thành đăng, phát trên các cơ quan báo chí được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp phép còn hiệu lực.

        2. Yêu cầu số lượng đề cương

Thường trực không hạn chế số lượng đề cương, nhưng các Chi hội động viên hội viên nộp đề cương ở mức ít nhất phải có:

            + Chi hội Đài PT-TH tỉnh                  từ 25 đề cương tác phẩm trở lên

           + Chi hội Báo Hà Tĩnh                       từ 15 đề cương tác phẩm trở lên

           + Chi hội Tạp chí Hồng Lĩnh             từ   2 đề cương tác phẩm trở lên

           + Chi hội Văn phòng                          từ   2 đề cương tác phẩm trở lên

           + Chi hội Văn phòng Đại diện &TT  từ    6 đề cương tác phẩm trở lên

3.     Thu tác phẩm

- Tác phẩm đã được ký hợp đồng hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2015, sau khi được đăng phát, tác giả hoặc người đại diện nhóm tác giả nộp sản phẩm về văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Thời hạn nhận tác phẩm chậm nhất là ngày 20/12/2015. Nếu quá thời gian trên thì tác phẩm không được xem xét thẩm định, lập biên bản nghiệm thu & thanh lý và hỗ trợ kinh phí.

            Lưu ý: Tác phẩm được hỗ trợ phải nộp đầy đủ, đúng thời gian về Hội Nhà báo Việt Nam, yêu cầu các Ban thư ký Chi hội, hội viên thực hiện nghiêm túc các quy định sau đây:

          - Tác phẩm cần ghi rõ tên tác phẩm, họ tên tác giả, nhóm tác giả, thuộc chi hội nào? Địa chỉ liên hệ, số điện thoại,...

         - Tác phẩm đã đăng, phát (giờ) ngày, tháng, năm ở báo, đài hoặc tạp chí nào? có xác nhận của Ban biên tập của đơn vị báo chí đó.

         * Tác phẩm báo in nộp bản đánh máy vi tính và bản phô tô bài đã in trên báo

         * Tác phẩm báo hình, báo nói nộp bản gốc và in sao chương trình phát sóng vào đĩa DVD có ghi chú rõ ràng.

         4. Tổ chức nghiệm thu:

         Hội đồng hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2015 của HNB tỉnh làm việc từ ngày 20 - 30/12/2015 để xem xét, xếp hạng, mức hỗ trợ cho từng tác phẩm và lập biên bản để thanh toán tiền hỗ trợ.

        Căn cứ vào đề cương đăng ký, tác phẩm của tác giả và nhóm tác giả xin hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2015, Hội đồng thẩm định lấy theo thang điểm từ cao xuống thấp đủ số lượng tác phẩm Hội nhà báo Việt Nam quy định.

Văn phòng Hội Nhà báo căn cứ vào biên bản của Hội đồng xét duyệt, lập danh sách chi tiền, lập bản nghiệm thu & thanh lý hợp đồng, chi tiền hỗ trợ cho tác giả và nhóm tác giả khi có đầy đủ (Bản đăng ký, hợp đồng, bản nghiệm thu & thanh lý)được duyệt làm chứng từ thanh toán.

          Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia đầu tư cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật và báo chí. Đề nghị các Ban thư ký chi hội, hội viên thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần trao đổi thêm, xin liên hệ với Chủ tịch HNB qua di động 090.4564789, cố định 0393.850.548 hoặc Văn phòng Hội theo số điện thoại  0393.855.463

 

  1. Nơi nhận:                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG
  2. - Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch                                                                            Chủ tịch 
  3. - Thành viên Hội đồng HTTPBCCLC
  4. - Thư ký các chi hội
  5. - Chánh văn phòng, Lưu VT                                                                                                                                                                                                                Nguyễn Xuân Hải

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2015

 

                             ĐỀ CƯƠNG TÁC PHẨM BÁO CHÍ CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2015

                  

                             Kính gửi:  - Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh

                                             - Chi hội Nhà báo:.........................................................................

                            

Tên tác giả, nhóm tác giả (ghi rõ họ và tên)................................................................................

Tên tác giả trong bài báo:.........................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................

Xin đăng ký đề cương sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2015 như sau:

1.     Đề tài, chủ đề:...............................................................................................

2.     Đầu đề (Tên tác phẩm):..............................................................................

 3. Hình thức thể loại:(Ghi rõ thể hiện theo hình thức nào? Thể loại nào? Đăng phát ở đâu?.......

.................................................................................................................................................

4. Dự kiến nội dung:                                                                            

 (Ghi rõ nội dung chính mà tác phẩm báo chí sẽ thực hiện? Đối tượng tuyên truyền là gì?...........

......................................................................................................................................................

5. Tổ chức thực hiện:

(Nêu rõ muốn thực hiện được nội dung trên, đảm bảo tác phẩm báo chí có chất lượng cao thì cách thức thực hiện như thế nào? Phân theo các giai đoạn nào như thế? Ngày tháng năm hoàn thành tác phẩm theo đề cương đã đề ra?..................................................................................................

.................................................................................................................................................

5. Dự trù kinh phí thực hiện các công việc trên và đề nghị tài trợ kinh phí; ...............................

CHI HỘI DUYỆT                                                                              NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

          Lưu ý: Chương trình hỗ trợ TPBCCLC của Chính Phủ, yêu cầu các Hội viên có đề cương đăng ký cụ thể theo mẫu (Đánh máy rõ ràng, không viết tay)

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015