Trao đổi nghiệp vụ --  07:50 Thứ ba, 12/09/2023

Phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm của đội ngũ báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Tự hào là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, từ ngày ra đời đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát huy vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, ca ngợi và tích cực bảo vệ những thành quả to lớn mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đặc biệt, báo chí đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đấu tranh kịch liệt với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ ngày ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lập trường, tư tưởng, đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo của một Đảng cầm quyền. Với bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta làm nên nhiều kỳ tích, ghi đậm dấu ấn lịch sử. Tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta là kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, cơ đồ của đất nước Việt Nam ngày càng tươi sáng hơn. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động thì vẫn rắp tâm tìm mọi thủ đoạn công kích, chống phá, hòng làm sụp đổ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương thức phá hoại, thủ đoạn chống phá thay đổi thường xuyên nhưng lĩnh vực tư tưởng, chính trị vẫn được coi là mặt trận hàng đầu, mục tiêu số một, luôn trong “tầm ngắm” của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Bằng nhiều hình thức, chúng vừa tìm cách tấn công, đả kích, vừa viện dẫn, quy chụp, bày đặt đủ trò để tạo cớ nhằm hạ thấp uy tín, rồi đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại mục tiêu, con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Không những thế, chúng còn xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế. Thâm độc hơn, chúng cố tình khoét sâu những khuyết điểm, hạn chế của Đảng và hệ thống chính trị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực. Thực tế cho thấy, lĩnh vực nào lợi dụng được là chúng tìm cách để chống phá, không từ một âm mưu, thủ đoạn thâm độc nào. Các phương tiện truyền thông, đặc biệt internet, blog, mạng xã hội được chúng khai thác triệt để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và những thành quả to lớn mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được. Các hình thức tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, phản động qua báo chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội với những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, độc hại phần nào đã tác động xấu đến tư tưởng, niềm tin của một bộ phận quần chúng Nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước. Thông tin mà chúng cố tình bịa ra nhằm dẫn dắt, thu hút, gây sự chú ý của dư luận, làm cho người tiếp nhận thông tin vừa không hiểu rõ bản chất, vừa mất cảnh giác. Đáng buồn là đã có cán bộ, đảng viên có chức có quyền, có địa vị, được học hành, được đào tạo bài bản, được tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt nhưng lại có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống do tiếp nhận thông tin xấu, độc qua nhiều kênh từ các thế lực thù địch, phản động, không có thiện cảm với Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường mà Nhân dân ta đã lựa chọn. Bên cạnh đó, cho đến nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn nhận thức chưa đúng, không đầy đủ, khách quan về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây được coi là một trong những “lỗ hổng” về nhận thức, tạo cơ hội và tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Điều này đã được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng…”. 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023). Ảnh: QUỐC TUẤN

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các ổ nhóm, các thế lực thù địch, phản động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục không chỉ riêng của cán bộ, đảng viên hay của cấp nào, ngành nào, lĩnh vực nào mà là trách nhiệm  của cả hệ thống chính trị cùng với các tầng lớp trong xã hội, trong đó báo chí cần phải xác định luôn giữ vai trò tiên phong. Thời gian qua, hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình đã tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng. Qua đó cũng góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời vạch trần bản chất, mục đích, động cơ của các ổ nhóm, các phần tử phản động, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, “sứ mệnh” của báo chí nói chung, báo chí Hà Tĩnh nói riêng là dựa trên cơ sở khoa học gắn liền với thực tiễn để tiếp tục khẳng định và làm phú thêm giá trị tinh thần to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt nội dung Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 04/5/2019 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các thông tin xấu độc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhưng hơn ai hết và điều quan trọng là mỗi cơ quan báo chí đến mỗi phóng viên, mỗi nhà báo cũng phải hết sức “cảnh giác” với chính mình. Mặc dù đã được cảnh báo thường xuyên nhưng thực tế thời gian qua một số ít phóng viên, nhà báo do lập trường, bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, sa vào lối sống thực dụng, đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội không khách quan, không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến bản chất của báo chí cách mạng. 

Bảo vệ vững chắc nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi báo chí phải thường xuyên quan tâm trên cả hai phương diện, vừa bảo vệ, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đặc biệt là Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Qua đó tiếp tục khẳng định, nâng tầm bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn - giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tăng thêm giá trị và ngày càng có sức lan tỏa trong hệ thống chính trị, trong đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đây vừa là trách nhiệm xã hội của công dân, vừa là trách nhiệm cao cả của người làm báo cách mạng. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, tiếp tục tạo đà thúc đẩy kinh tế phát triển, đưa đất nước tiến nhanh hơn, bền vững hơn trong quá trình hội nhập quốc tế. Báo chí phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm của mình, kịp thời tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ. 

Phóng viên Đài PT&TH Hà Tĩnh tác nghiệp. Ảnh: P.V

Trong đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc, báo chí đã thực hiện tốt “sứ mệnh” của mình, xứng đáng với đội quân cầm bút trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Bước sang thời kỳ đổi mới, báo chí phát huy tinh thần tiên phong, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ tuyên truyền trên mọi lĩnh vực, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội. Đội ngũ những người làm báo hiện nay càng phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ của báo chí cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc, hận thù của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử chống đối, bất mãn, cực đoan, đi ngược lại lợi ích của Đảng và của Nhân dân ta. 

Ngoài tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ báo chí cần phải đề cao tinh thần cảnh giác và có phương pháp đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động. Mỗi phóng viên, mỗi nhà báo phải đóng vai trò tiên phong trong việc định hướng, dẫn dắt dư luận, để cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân cùng vào cuộc, tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử không cùng quan điểm, làm thất bại mọi âm mưu của chúng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Võ Xuân Báu

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Tĩnh

BÌNH LUẬN


0 bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015