Tin tức sự kiện --  21:23 Thứ sáu, 13/10/2023

Sẽ có nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam


Hội Nhà báo Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Theo đó, kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ diễn ra từ năm 2023-2025, giao cho các Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, đồng bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành nhằm tổ chức các sự kiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng tuyên truyền, lan tỏa tích cực, làm nổi bật vai trò, vị trí của báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội. 

100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh và tri ân những thế hệ người làm báo, các cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; bồi dưỡng, giáo dục niềm tự hào, lòng yêu nghề đối với những người làm báo hôm nay; khẳng định sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với báo chí; sự đồng hành, ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân đối với sự phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam; tổ chức các hoạt động, sự kiện để kỷ niệm dấu mốc 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu 100 năm qua của Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí các bộ ban ngành, hội, hiệp hội, báo chí các tỉnh thành phố nói riêng; từ đó xác định tầm nhìn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đối với báo chí cách mạng trong giai đoạn mới; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách, nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển của báo chi, góp phần xây dựng đội ngũ báo chí ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt yêu cầu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kế hoạch thực hiện gồm các nội dung chính:

1. Hoạt động kỷ niệm, chào mừng.

Đối với các Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương, tổ chức các hoạt động phối hợp với cơ quan chủ quản cấp bộ ban ngành: (1) Tổ chức gộp 4 sự kiện vào dịp 21/6/2025: Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội nghị “Gặp mặt biểu dương người làm báo tiêu biểu của bộ ban ngành”, Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và báo chí ngành, trưng bày bộ sách 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam; (2) Xây dựng phim tài liệu, phóng sự về quá trình hình thành, phát triển của báo chí cách mạng bộ ban ngành. (3) Cung cấp các tư liệu của bộ ban ngành cho các cơ quan báo chí Trung ương xây dựng phim, phóng sự tài liệu 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 

Đối với các Hội Nhà báo địa phương: tổ chức gộp 4 sự kiện vào dịp 21/6/2025 với quy mô phù hợp: (1) Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; (2) Hội nghị “Gặp mặt biểu dương người làm báo tiêu biểu của tỉnh thành phố"; (3) Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; (4) Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và báo chí địa phương, trưng bày bộ sách 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam; Xây dựng phim tài liệu, phóng sự về quá trình hình thành, phát triển của báo chí cách mạng tỉnh thành phố; Phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Bảo tàng địa phương tổ chức triển lãm về báo chí truyền thông địa phương; cung cấp các tư liệu của địa phương cho các cơ quan báo chí Trung ương xây dựng phim, phóng sự tài liệu 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

2. Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trao đổi.

Tổ chức hội thảo khoa học “Báo chí Cách mạng Việt Nam 100 năm đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc”; Các hội thảo nhằm khẳng định, làm rõ vai trò, sứ mệnh, những đóng góp to lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, xây dựng và đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế; những vấn đề đặt ra đối với báo chí hiện nay; dự báo xu hướng phát triển của báo chí và những phương hướng, tầm nhìn, giải pháp để báo chí cách mạng ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm , diễn đàn về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí; xu hướng phát triển báo chí hiện đại; sứ mệnh báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm theo chuyên đề báo chí gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh thành phố và các bộ ban ngành.

3. Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tạo nguồn lực để báo chí phát triển với các hoạt động: Tổng kết thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cưởng quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; Sơ kết thực hiện kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn,đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đứ, lối sống “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, tham gia tổng kết việc thi hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016; Đề xuất tổng kết thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tưởng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng, hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho báo chí; tổng kết thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Giải Báo chí Quốc gia; Quyết định số 1694/QĐ-TTg, ngày 229/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải Báo chí Quốc gia; tổng kết thực hiện Đề án giải báo chí của bộ ban ngành; giải báo chí của tỉnh, thành phố.

4. Tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động văn hóa thể thao.

Tổ chức chương trình “Về nguồn” ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam và tri ân những người làm báo đã có đóng góp, hi sinh to lớn trong quá trình đấu tranh, xây dựng, phát triển đất nước; Triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các sự kiện ôn lại truyền thống, tri ân nhà báo, ví dụ như đặt trên đường, làm bia tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ; trao quà từ thiện cho các nhà báo liệt sĩ, trao quà cho các phóng viên, nhà báo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát người làm báo, trí tuệ người làm báo, cuộc thi nhiếp ảnh, các giải thể thao như: bóng đá, bóng bàn, chạy việt dã, cầu lông, cờ tướng, quần vợt, golf…tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người làm báo.

5. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí, truyền thông.

Tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề về báo chí truyền thông cho các đối tượng là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, sinh viên báo chí và người làm báo; tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực bồi dưỡng nghiệp vụ, đề ra chiến lược báo chí địa phương, báo chí bộ ban ngành tiếp nối truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam.

6. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Các cơ quan báo chí tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình sâu sắc, có nội dung, hình thức phong phú, sinh động, đa dạng, chất lượng và hiện đại. Tích cực sản xuất các tin bài phỏng vấn, phóng sự báo in, báo điện tử, các chương trình giao lưu, tọa đàm phát thanh truyền hình có chủ đề về báo chí và người làm báo.

Theo kế hoạch, các hoạt động sẽ được triển khai từ năm 2023 đến năm 2025, yêu cầu các Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung trong kế hoạch này lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Thùy Dương

Link: https://hoinhabao.vn/Se-co-nhieu-hoat-dong-huong-toi-ky-niem-100-nam-Ngay-Bao-chi-Cach-mang-Viet-Nam_bv-55217

BÌNH LUẬN


0 bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

Hội nhà báo Hà Tĩnh Việt Nam


Địa chỉ: 34B Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tel: 02393.855463 - 02393.850548
Website: Hoinhabaohatinh.org.vn
Email: Nguoilambao168@gmail.com - Contact@hoinhabaohatinh.vn

Copyright(C) 2015 by hoinhabaohatinh.org.vn
Giấp phép số: 03/GP-STTTT cấp ngày 18/12/2015